برگزاری نمایشگاه الکامپ 94 از اولویت های کمیسیون است