سود تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد است؛ دلالی ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد!