جمع آوری بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال زکات در اسلام آبادغرب