جنتی: مالکیت ادبی و هنری در زمره موضوعات کلان سیاسی و حاکمیتی است