اظهارات این روزهای مقامات آمریکایی تنها یک «بلوف سیاسی» است