صادرات به ترکیه، میوه را گران کرد/ روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد/ افزا