استفاده از تبلت زندگی سالمندان ژاپنی را بهتر می‌کند