خرید خدمت با نرخ 10 تا 50 میلیون برای غیبت بالای هشت سال