اسکان بیش از 250نفر زائر پاکستانی در موقوفه زائر سرای امام رضای زاهدان