برنامه تمريني پرسپوليس پيش از بازي مقابل بنيادکار مشخص شد