سرمايه گذاري مشترک در ايران دروازه ورود لهستان به خاورميانه / فصل جديد شناخت براي سرمايه گذاري ها، کل