افزایش تعداد متقاضیان اینترنت،رشد سرعت را خنثی می کند/ رفع مشکلات با ملی شدن شبکه اطلاعات