امكانات دسترسی به اینترنت در روستاهای کاشان نصب شد