دانشجویان نسبت به حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر اعتراض کردند