اجرای برنامه‌هایی ناهماهنگ اصفهان را با معضلات شهری رو به رو می‌کند/ خانه معماری اثری فاخر در اصفها