مدیریت مصرف و نگهداری خون در بیمارستان های ایلام نگران کننده است