فرماندار گالیکش: فرهنگ کارآفرینی در این منطقه باید ترویج شود