کارگاه آموزشی حمایت بین المللی از آثار هنری در نیاوران