کادر فنی تیم ملی بزودی معرفی می شود/ مربیان تخصصی دعوت می شوند