یک فرد مسلح آمریکایی پس از کشتن ۳ نفر و زخمی کردن ۱ تن دیگر خودکشی کرد