پرسپولیس لیست خرید ندارد اما چند بازیکن زیر ذره بین ما هستند