برگزاری نشست شورای حفظ حقوق بيت المال در اراضی ملی و منابع طبيعی