شرکت نفت شیلی، اجرای پروژه های خود در اکوادور را به تعویق انداخت