باید بحث نمای ایرانی اسلامی در طرح جامع پیش بینی می شد