دونده کرمانشاهی به مسابقات قهرمانی آسیایی اعزام می شود