روحانی: نمی‌توانیم به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت دارد بگوییم بیا و اجتهاد کن/ محدود کردن هنر نیست