تکريم حقيقي شهيدان، سرخم نکردن در برابر سلطه‎گران است