«از آرمان شهر شهيد مطهري تا جامعه امروز» در دانشگاه مهندسي قوچان بررسي مي‌شود