پرسپولیس ساعت ۱۹ و بنیادکار ساعت ۲۰ در زمین اصلی تمرین می‌کنند