ضیایی: 53 درصد از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی می‌کنند/ خطرات شهری تنها محدود به کشورهای در حال توسع