پایان بی نتیجه مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در قطر