۴۰۰ میلیارد ریال به پروژه‌های آب منطقه‌ای بوشهر اختصاص یافت