حریف پرسپولیس امروز به تهران می‌آید +برنامه خروج داوران و کاروان بنیادکار