زوایای مختلف پیوستن به لایحه مالکیت فکری را باید سنجید