سرمایه گذاری درکهگیلویه وبویراحمد دردستور کار سازمان صنعت و معدن است