تاکید مدیرعامل بنیاد فارابی بر تولیدات مشترک با مضمون انسانی