تصاویر // مرثیه‌ای برای همکار قدیمی؛ هنرمندی که «توانستن» را به تصویر کشید