نظارت کمیته اخلاق بر بازی‌های حساس هفته‌های پایانی