وضع نماز در کشور خوب نیست/ زکات به جای واجبات صرف مستحبات نشود