شاید بتوان با آمریکایی‌ها مذاکره کرد، ولی قابل اعتماد نیستند