بازیکنی که قرار بود دایی باشد با یک پورشه نابود شد؟