کشف یک سیاره فراخورشیدی غول پیکر در مدار ستاره ای سرد