معاون فرهنگی ارشاد: ٢٤٥٠ ناشر داخلی در ٢١٦٠ غرفه در نمایشگاه کتاب حضور دارند