تبیین اندیشه‌‌های الهی و سیاسی امام راه برون رفت از هجمه‌های فرهنگی دشمن است