مدیرکل ارشاد: تدوین شناسنامه فرهنگی گیلان نشان هویت استان است