یک ماه حقوق معوقه کارگران سامان کاشی بروجرد پرداخت شد