هزينه تمام شده کالا براي عشاير بيش از يک شهرنشين است