تقدیم 213 شهید فرهنگی به انقلاب، همدان را سرآمد کرده است