اوضاع خبرنگاران در جهان بسیار دشوار است/ کشته شدن 24 خبرنگار از ابتدای سال 2015