ضیایی: خطرات شهری تنها محدود به شهرهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته نیست